Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Ochrony Danych.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce.
X
Strona główna
Szukaj produktów Najnowsze produkty Nasze promocje Logowanie Rejestracja
 
Regulamin

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z serwisu Cavaletto.pl,  który pośredniczy w sprzedaży towarów poprzez Internet. Użytkownicy Cavaletto.pl akceptują postanowienia Regulaminu oraz zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. Regulamin ten jest umową pomiędzy właścicielem serwisu Cavaletto.pl a korzystającymi z niego Użytkownikami.

Cavaletto.pl dołożyło wszelkich starań, aby Regulamin spełniał wymogi obowiązującego Prawa, a w szczególności, aby nie zawrzeć w nim klauzuli niedozwolonej. W przypadku, gdyby jednak jakikolwiek paragraf Regulaminu naruszał interes konsumentów (Użytkowników serwisu) – prosimy o niezwłoczny kontakt w celu jego usunięcia.

Definicje

1. Galeria Artystyczna Cavaletto.pl jest prowadzona przez MGN Group, ul. Słowiańska 2/5, 59-100 Polkowice, NIP: 692-111-47-24, zarejestrowana pod nr REGON: 021888986.

2. Cavaletto.pl jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż wyrobów artystycznych, ręcznie wykonywanych, unikalnych przedmiotów, charakteryzujących się nienaganną estetyką i wykonanych z należytą starannością.

3. Cavaletto udostępnia zainteresowanym twórcom platformę sprzedażową Cavaletto.pl, oraz zajmuje się promocją twórców i ich dzieł sztuki,

4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5. Użytkownik zarejestrowany, to Użytkownik Kupujący, który przeszedł prawidłowo proces rejestracji w Cavaletto.pl, posiada własny unikalny login, oraz posiada prawo do dokonywania zakupu w Cavaletto.pl

6. Sprzedawca – Użytkownik zarejestrowany, którego konto posiada rozszerzoną funkcjonalność -  może on sprzedawać towary w Cavaletto.pl

7. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Zarówno Kupujący jak i Sprzedawca akceptują regulamin Cavaletto.pl

Postanowienia ogólne

Użytkownik

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy.

3. Użytkownik, korzystając z Cavaletto.pl, nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę Cavaletto.pl i innych jej Użytkowników.

4. Użytkownik nie może obrażać, niepokoić, szantażować lub grozić innym Użytkownikom Cavaletto.pl.

5. Użytkownik potwierdza, że ma prawo do opisów, zdjęć i grafiki, które wykorzystuje w Cavaletto.pl.

6. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych informacji (spam) do żadnego innego Użytkownika Cavaletto.pl.

7. Użytkownik nie może wysyłać ofert handlowych do żadnego innego Użytkownika serwisu.

8. Użytkownik zezwala Cavaletto.pl na wyświetlanie zdjęć, grafik oraz cytowania opisów, nazw, avatarów i innych treści zawartych na profilu Użytkownika, ich przetwarzanie i wyświetlanie na innych podstronach Cavaletto.pl.

9. Nazwa Użytkownika nie może być przedmiotem sprzedaży lub przekazania innemu Użytkownikowi.

10. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.

Użytkownik rozumie oraz akceptuje postanowienia regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

Cavaletto.pl

1.     Cavaletto.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia Cavaletto.pl w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

2.     Cavaletto.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez Newsletter, o ile wybrał opcję jego subskrypcji.

3.     Cavaletto.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami na platformie serwisu.

4.     Cavaletto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości (np. produktów, opisów produktów) oraz do usunięcia zawartości (np. produktów, opisów produktów) lub konta Użytkownika, jeśli produkty przez niego sprzedawane zawierają treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub inne powszechnie uznane za nieetyczne lub łamiące prawo.

5.     Cavaletto.pl zezwala na wykorzystanie zamieszczonych na Cavaletto.pl zdjęć produktów na innych stronach pod warunkiem zamieszczenia linku do Cavaletto.pl.

6.     Cavaletto.pl nie zezwala na umieszczanie w profilach Użytkownika elementów graficznych innych stron internetowych pod rygorem usunięcia konta bez uprzedniego ostrzeżenia.

7.     Cavaletto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia, nazwy, opisy i inną zawartość dodaną przez Użytkowników.

8.     Cavaletto.pl dba o wysoki poziom oferowanych produktów i zastrzega sobie prawo do usunięcia produktów uznanych za nie spełniające kryteriów jakości.

9.     Cavaletto.pl nie bierze odpowiedzialności za jakość produktów i ich zgodność z opisem i zdjęciem. Jednak w uzasadnionych przypadkach zobowiązuje się do uczestniczenia w roli arbitra w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Użytkownik musi wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz inne postanowienia Cavaletto.pl, by móc korzystać w pełni z Cavaletto.pl.

Rejestracja

1.     Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.     Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych.

3.     Cavaletto.pl może, w sytuacjach tego wymagających, zażądać poświadczenia danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie z Cavaletto.pl.

4.     W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Cavaletto.pl.

5.     Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

6.     Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w procesie sprzedaży i w celu kontaktu z Użytkownikiem.

7.     Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Cavaletto.pl, w celu realizacji procesu rejestracji w Cavaletto.pl oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

8.     Użytkownik oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie.

9.     Użytkownik, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych, a także wydanie polecenia usunięcia ich z bazy.

10.  W świetle obowiązującego prawa, akceptacja regulaminu jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu.

 

Zakupy

1.     Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2.     W przypadku płatności przelewem Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.

3.     Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje blokadę możliwości składania kolejnych zamówień.

4.     Jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu DotPay.pl

5.     Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Kupującego produkt w terminie ustalonym dla każdego produktu, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wpłaty, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym powinien poinformować w ogłoszeniu na swojej stronie. Wyjątkiem jest dział FOTOGRAFIA, w którym termin realizacji zamówienia określony jest indywidualnie dla każdego zdjęcia, o czym informuje opis produktu.

6.     Dane do przelewu,
MGN Group,
ul. Słowiańska 2/5
59-100 Polkowice
07 1090 2109 0000 0001 1921 7958
w tytule przelewu: zamówienie nr…

7.     Kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane, w miarę możliwości, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego. Cavaletto.pl będzie pośredniczyć wyłącznie w rozwiązywaniu problemów w kwestiach płatności i wysyłki oraz w wyjątkowych przypadkach rozstrzygać spory dotyczące jakości przedmiotu transakcji.

8.     W przypadku nieopłacenia zamówienia Cavaletto.pl wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o jego opłacenie oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu, zamówienie zostaje anulowane, a konto Kupującego zablokowane.

9.     Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży oferowanych w serwisie produktów poza serwisem Cavaletto.pl.

Reklamacje

Kupujący:

1.     Niedostarczona przesyłka

1.     Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczanie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę (np. regulamin Poczty Polskiej dostępny pod adresem http://poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf (procedura reklamacyjna - paragraf 34 punkt 2 oraz paragraf 38 punkt 3).

2.     Kupujący powiadamia Cavaletto.pl poprzez formularz kontaktowy lub mail o fakcie nieotrzymania przesyłki.

3.     Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, Artysta, po informacji od Cavaletto.pl, składa reklamację.

4.     Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma od Cavaletto.pl zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta w banku polskim lub na konto PayPal.

2.     Produkt uszkodzony w transporcie

1.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu na protokole pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, nie będą rozpatrywane.

2.     Jeżeli Kupujący otrzymał podpisany protokół oraz firma uznała tę reklamację - Kupujący otrzyma od Cavaletto.pl zwrot całej wpłaconej kwoty.

3.     Produkt niezgodny z opisem, zdjęciami

1.     W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z opisem lub zdjęciami należy powiadomić o tym fakcie Cavaletto.pl podając wszystkie niezgodności.

2.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczególnie co do wymiarów produktu, wymiarów jego fragmentu lub części składowych, Kupujący zobowiązany jest zapytać o nie Artystę i/lub poprosić o przesłanie w wiadomości dodatkowych zdjęć, przed złożeniem zamówienia, poprzez bezpośredni kontakt z Artystą ze strony jego sklepu.

3.     Różnice w wyglądzie produktu wynikające z ustawień parametrów monitora, w szczególności rozdzielczości, barw, kolorów i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

4.     Odesłanie produktu do Artysty następuje po uznaniu reklamacji, pod wskazany przez Cavaletto.pl adres, wraz z dowodem zakupu, bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. Kupujący musi mieć potwierdzenie nadania przesyłki. Zwroty pod adres Cavaletto.pl nie będą przyjmowane.

6.     Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego, według wzoru i opisu prezentowanego na stronach Cavaletto.pl lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru) stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami.

7.     W przypadku uznania reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów produktu wraz z kwotą wysyłki i odesłania produktu do Artysty.

4.     Uszkodzenie podczas używania produktu

1.     Produkt, w którym pojawiły się wady podczas użytkowania podlega gwarancji.

2.     Po stwierdzeniu wad produktu Kupujący powiadamia Cavaletto.pl poprzez e-mail lub formularz kontaktowy podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia, datę wystąpienia wady, dokładny opis wad.

3.     Odesłanie uszkodzonego produktu do Artysty następuje pod wskazany przez Cavaletto.pl adres, wraz z dowodem zakupu. Zwroty pod adres Cavaletto.pl nie będą przyjmowane.

4.     Artysta zobowiązany jest do naprawienia produktu lub, w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Kupującym, wymiany na nowy lub wymiany na inny zaproponowany przez Klienta lub Artystę - w przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na inny, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty.

5.     Zasady reklamacji niewymienione w regulaminie, w przypadku wystąpienia wad produktu podczas jego użytkowania, ustala Artysta podając te informacje w swoim profilu.

Artysta:

1.     Niedostarczona przesyłka

1.     Artysta zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę transportową. Wysokość żądanego odszkodowania nie może być niższa niż kwota wpłacona przez Kupującego.

2.     Artysta zobowiązany jest do informowania Klienta oraz Cavaletto.pl o podjętych działaniach i wszelkich odpowiedziach firmy dostarczającej przesyłkę w procesie reklamacyjnym.

3.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Artysta otrzymuje od firmy dostarczającej przesyłkę wartość całego zamówienia, na swoje konto bankowe. Cavaletto.pl pomniejsza Artyście wysokość przelewu o kwotę produktu, prowizji i przesyłki w bieżącym cyklu rozliczeniowym (ponieważ Artysta otrzymał te kwoty w ramach złożonej reklamacji).

2.     Produkt uszkodzony w transporcie

1.     Aby rozpocząć procedurę reklamacji Artysta, za pośrednictwem Cavaletto.pl, musi otrzymać protokół zniszczenia zawartości przesyłki podczas transportu, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

2.     Artysta zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę transportową. Wysokość żądanego odszkodowania nie może być niższa niż kwota wpłacona przez Kupującego.

3.     Artysta zobowiązany jest do informowania Klienta oraz Cavaletto.pl o podjętych działaniach i wszelkich odpowiedziach firmy dostarczającej przesyłkę w procesie reklamacyjnym.

4.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Artysta otrzymuje od firmy dostarczającej przesyłkę wartość całego zamówienia, na swoje konto bankowe. Cavaletto.pl pomniejsza Artyście wysokość przelewu o kwotę produktu, prowizji i przesyłki w bieżącym cyklu rozliczeniowym (ponieważ Artysta otrzymał te kwoty w ramach złożonej reklamacji).

3.     Produkt niezgodny z opisem, zdjęciami

1.     W przypadku uznania reklamacji, w której opis lub zdjęcia produktu w sposób rażący odbiegały od rzeczywistego wyglądu produktu konto Artysty zostaje zawieszone do wyjaśnienia nieprawidłowości.

2.     Artysta ponosi koszt wysyłki oraz odesłania produktu.


Zwroty

1.     Kupujący

1.     Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciagu 10 dni od daty otrzymania. Warunkiem zwrotu jest:

1.     Powiadomienie Cavaletto.pl poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia oraz numer konta bankowego (wyłącznie konto w banku polskim) lub konto PayPal.

2.     Zwrot produktu do Artysty pod wskazany przez Cavaletto.pl adres, wraz z dowodem zakupu,  bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczajacej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana "za pobraniem". Kupujący MUSI mieć potwierdzenie nadania przesyłki (przesyłka polecona lub kurier). Zwroty pod adres Cavaletto.pl nie będą przyjmowane.

3.     Cavaletto.pl ZWRACA wartość produktu niezwłocznie, po otrzymaniu od Artysty potwierdzenia o otrzymaniu przesyłki zwrotnej zgodnej z ustaleniami pkt. 1.2

4.     Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupujacego, według wzoru i opisu prezentowanego na stronach Cavaletto.pl lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru) stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają zwrotowi.

2.     Artysta

1.     Cavaletto.pl odlicza Artyście wartość produktu z bieżącego okresu rozliczeniowego (kwota zwrotu Klientowi)

Współpraca

1.     Aby sprzedawać w Cavaletto.pl trzeba mieć ukończone 18 lat.

2.     Cavaletto.pl pośredniczy w sprzedaży produktów wystawianych przez Użytkowników

3.     Użytkownik może wystawiać produkty po uprzednim zgłoszeniu ich przykładów wraz z krótkim opisem swojej osoby do Cavaletto.pl i po otrzymaniu akceptacji, w określonych kategoriach produktowych.

4.     Po akceptacji zgłoszenia Cavaletto.pl rozszerza funkcjonalność konta Użytkownika o możliwość sprzedaży.

Komentarze

1.     Kupujący może wystawić komentarz (opinię) do zakupionego produktu.

2.     Jeżeli procent komentarzy pozytywnych osiągnie zbyt niski poziom, konto Sprzedawcy zostanie dodane do obserwowanych kont, a w przypadku braku poprawy zawieszone.

Sprzedaż

1.     Sprzedawca oświadcza, że jest autorem oferowanych przez niego w Cavaletto.pl przedmiotów.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany do skonfigurowania swojego sklepu poprzez podanie treści zawartych w jego profilu

3.     Sprzedawca jest zobowiązany do wgrania swojego portretu w celu firmowania swoich produktów.

4.     Każdy Sprzedawca wysyła swoje produkty we własnym zakresie. Dla każdego produktu może podać dwie ceny wysyłki, jedną dla wysyłki pojedynczego produktu, drugą, dla wysyłki z innym produktem. Przy zamówieniu kilku produktów od jednego Sprzedawcy koszt wysyłki obliczany jest w następujący sposób: najwyższa kwota z kosztów wysyłki dla danego pojedynczego produktu plus kwoty wysyłki pozostałych produktów określone dla wysyłki z innymi produktami

5.     Sprzedawca może się komunikować z Kupującym poprzez system wiadomości dostępny ze strony profilu Użytkownika.

6.     Sprzedawca nie może namawiać Kupującego do zakupu oferowanych w Cavaletto.pl produktów poza serwisem.

7.     Sprzedawca nie może wysyłać za pośrednictwem systemu wiadomości Cavaletto.pl oraz razem z wysyłanymi przedmiotami informacji zachęcających do bezpośredniego kontaktu, takich jak prywatny adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej, etc. Tego typu dane nie mogą być również umieszczane na banerach, zdjęciach czy w opisach produktów.

Opłaty i usługi

1.     Cavaletto.pl nie pobiera żadnych opłat za założenie konta Użytkownika ani za założenia profilu jego sklepu.

2.     Cavaletto.pl pobiera prowizję od sprzedaży. Użytkownik ustala cenę wystawianych produktów poprzez doliczenie prowizji dla Cavaletto.pl. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie.

3.     Cena wysyłki produktu nie jest doliczana do podstawy kwoty od której obliczana jest prowizja.

4.     Cavaletto.pl generuje Fakturę oraz przelewa Sprzedawcy środki ze sprzedaży przedmiotów w serwisie raz w miesiącu, w pierwszych dniach następnego miesiąca na wskazane w formularzu konto bankowe.

5.     Cavaletto.pl nie pobiera opłat za przelew środków dla Sprzedawcy za miesiąc rozliczeniowy.

6.     Cavaletto.pl nie pobiera opłat za prowizję systemu płatności online - DotPay.pl.

7.     Sprzedawca może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim panelu.

8.     Cavaletto.pl nabywa prawo do prowizji z chwilą wysyłki przez Artystę produktu do Klienta, po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego regulamianu.

9.     W przypadku, gdy Klient po dokonaniu płatności a przed dokonaniem wysyłki produktu przez artystę skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w części "Zwroty\" niniejszego regulamianu, prowizja nie należy się.

Rozliczenia - Faktury, Rachunki

1.     Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki.

2.     Sprzedawcy, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania faktur, otrzymują je po okresie rozliczeniowym. Faktury dostępne są do wydruku, po zalogowaniu, w profilu sprzedawcy.

3.     Archiwizacja wymaga wydrukowania faktury, dostępnej po zalogowaniu w profilu sprzedawcy, po okresie rozliczeniowym.

4.     Podstawą prawną wystawienia i udostępnienia w profilu faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. "W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług\" Dz. U. nr 95, poz. 798.

5.     Podatnicy z ogólną zasadą wynikającą z ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania wydrukowanych oryginałów faktur do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (okres 5 lat). Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

Podstawy Prawne:

1.     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.)

2.     ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 02.141.1176 z późn. zm.)

3.     ustawa z dnia 02 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00.271 z późn. zm.).

4.     ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.50.331 z późn. zm.).

 

ZOBACZ WIĘCEJ
Grażyna Markowska
Iwona Siwek-Front
Agata Skowrońska
Magdalena Zielezińska
TuttiArt
Olga Sznejder
Agnieszka Długołęcka
Joanna Kołowska
Mira Magiera
ZOBACZ PRACE
Adam Widełka
Adam Widełka
Urodziłem się w Będzinie w 1961r. Zajmuję się malarstwem pastelowym, rysunkiem oraz malowaniem pastelami na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Posługuję się odporną na warunki atmosferyczne techniką Keim`a. Rysunki kredą silikatową utrwalam potasowym szkłem wodnym na płytach cementowych.Jestem w tym zakresie jedynym specjalistą w Polsce. W 2000 roku zdobyłem nagrodę Grand Pr...
 
ZOBACZ WIĘCEJ
2012-12-14, opinia o Florian Kohut:
Strachy Polne - Wiatrak
Świetny kontakt, pełen profesjonalizm. Zdecydowanie polecam!
 
2011-12-12, opinia o Joanna Nowak:
green passion
Jestem zachwycona jakością i wykonaniem kolczyków.Pod każdym względem spełniają moje oczekiwania:).Będę je nosiła z ogromną radością:).Pozdrawiam:).
 
2012-02-17, opinia o Anya Design:
Szklany naszyjnik
naszyjnik b.ładny, dzięki, dostawa ok.