Strona internetowa cavaletto.pl wykorzystuje pliki cookie, które mogą być wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz użytkownika.
Niektóre pliki cookie takie jak pliki sesyjne są niezbędne do prawidłowego działania serwisu,
inne mogą być wykorzystywane przez firmy badawcze w celach statystycznych.

Aby zaakceptować wyłącznie pliki cookie niezbędne do działania serwisu prosimy kliknąć przycisk ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE.

Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie prosimy kliknąć przycisk ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE PLIKI COOKIE.

Regulamin


Regulamin galerii

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem aukcji jest Art Gallery cavaletto.pl - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MGN Group Mieczysław Pędlowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 2 m.5, 59-100 Polkowice, NIP: 6921114724, REGON: 021888986 zwany dalej „Organizatorem”.


Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w serwisie Internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot transakcji - zwany zamiennie „Obiekt” - wymieniony i opisany w serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedającego.
 5. Twórca - Sprzedający udostępnia zarejestrowanym Twórcom Serwis internetowy Cavaletto.pl, oraz zajmuje się promocją twórców i ich dzieł sztuki,
 6. Serwis Internetowy lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem https://cavaletto.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Konto – konto Klienta założone przez niego w Serwisie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotami sprzedaży są dzieła sztuki, a w szczególności obrazy i rzeźby, pochodzące bezpośrednio od ich twórców lub właścicieli, które zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego i stanowią jego własność.
 2. Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się dochować staranności w opisie obiektów oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 3. Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 4. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych obiektów mogą się różnić od oryginału w zakresie barw oraz widoczności faktur.
 5. Sprzedający jest właścicielem wszystkich zdjęć umieszczonych w Serwisie internetowym, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.


Zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży i dostawa

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Przeglądanie oferty serwisu oraz kierowanie zapytań nie wymaga od Klienta rejestracji w serwisie. Rejestracja w serwisie jest potrzebna do utworzenia Konta użytkownika udostępniającego pełną funkcjonalności serwisu, m.in. profil użytkownika z listą ulubionych produktów, automatycznych powiadomień o nowościach itp.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez Serwis Internetowy oraz bezpośrednio poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 5. Zamówienia można zrealizować poprzez:
 • odbiór osobisty w wybranej przez Ciebie siedzibie (adresy w zakładce kontakt)
 • dostawę kurierem na adres wskazany przez Klienta - na terenie Polski odbywa się na nasz koszt - Serwis internetowy nie odpowiada za utratę obiektów lub szkody wyrządzone przez firmy kurierskie.
 • dostawę VIP - firmowym transportem w terminie dogodnym dla Ciebie. 

Koszty wysyłki na terenie Polski są zawarte w cenie, za wyjątkiem usługi transportu VIP, w przypadku której należy wcześniej ustalić szczegóły, tj. koszt i preferowany termin dostawy.

 1. Zamówienia można składać 24/7, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii  skutkujących brakiem dostępu do serwisu.
 2. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który nabyte obiekty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności wystawiony przez Artystę i/lub Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Polityką prywatności.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia płatności. W szczególnych przypadkach, np. gdy Autor obiektu mieszka poza granicami PL, Sprzedający ustala z Klientem, termin dostawy. 
 7. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze stron zgodnie z pkt. 33 lub 34 powyżej serwis zwróci Klientowi wszelkie wniesione przez niego wpłaty.

 

Twórca

 1. Twórca oświadcza, że jest autorem oferowanych przez niego obiektów.
 2. Twórca jest zobowiązany do skonfigurowania swojego sklepu poprzez podanie treści zawartych w jego profilu, tj. podanie danych, zdjęć i noty biograficznej w celu firmowania swoich produktów.
 3. Każdy Twórca wysyła swoje produkty we własnym zakresie. 
 4. Koszt wysyłki zawarty jest w cenie obiektu.
 5. Cavaletto.pl nie pobiera żadnych opłat za założenie konta Twórcy, ani za założenia profilu jego sklepu.
 6. Cavaletto.pl pobiera prowizję od sprzedaży. Użytkownik ustala cenę wystawianych produktów poprzez doliczenie prowizji dla Cavaletto.pl. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie.
 7. Cavaletto.pl generuje Fakturę oraz przelewa Twórcy środki ze sprzedaży przedmiotów w serwisie raz w miesiącu, najpóźniej w pierwszych dniach następnego miesiąca na wskazane w profilu Twórcy konto bankowe.
 8. Cavaletto.pl nie pobiera opłat za przelew środków dla Twórcy za miesiąc rozliczeniowy.

 

Płatności

 1. Operatorem płatności jest Przelewy24,
 2. Otrzymanie płatności jest warunkiem dostarczenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 

Zwroty i Reklamacje

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do zwrotu obiektów zakupionych w sprzedaży galeryjnej w trakcie 14 dni od ich otrzymania.
  W celu odstąpienia od umowy należy skontaktować się pod adresem zwrot@cavaletto.pl
  oraz dostarczyć zwracane prace na adres:

Art Gallery Cavaletto
ul. Słowiańska 2/5
59-100 Polkowice

W przypadku nabycia pracy w drodze licytacji prowadzonej publicznie, nie ma możliwości odstąpienia od umowy, ani zwrotu, nawet jeśli udział w licytacji odbywa się zdalnie (telefon, internet).

 

 1. W przypadku zwrotu, Serwis zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 2. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. 
 3. Przy zwrotach krajowych w przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu serwis zwraca Klientowi koszt odesłania przedmiotu do wysokości kosztów przesyłki podanych w ofercie.
 4. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty obiekt został dostosowany lub przetworzony na życzenie klienta, w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtram. Dzieła zakupione po wcześniejszym obejrzeniu i odebraniu ich osobiście nie podlegają zwrotom.
 5. Klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego przedmiotu pod adresem biuro@cavaletto.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, 
 • obiekt oraz datę zakupu reklamowanego przedmiotu, 
 • żądania Klienta, okoliczności uzasadniające reklamację
 1. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 


Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MGN Group Mieczysław Pędlowski, z siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 2 m.5, 59-100 Polkowice.
 2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe Klientów będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Klient ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 8. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Sprzedawcy wydania danych osobowych Klientów.
 9. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Sprzedawcę, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest kontakt pod adresem ido@cavaletto.pl.
Copyright © 2024 MGN Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Ambicode dla MGN Group.